ประวัติสมาคม

ประวัติ

สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย

 

               สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย  (Thai Halal  –  Manufacturers  &  Exporters  Association ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยมี นายพิชิต รังสิมันต์  และคณะฯ เป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งสมาคม  โดยการส่งเสริมขอ  ฯพณฯ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนั้น         ให้มีการก่อตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบของสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมกิจการฮาลาล  โดยส่งเสริมทั้งการผลิต การส่งออก การนำเข้า การบริการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม (ผลิตภัณฑ์ฮาลาล)

               ภายหลังได้จัดตั้งสมาคม สมาคมได้จัดให้มีการอบรม สัมมนาทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการไทยในการผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลไปขายทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง   จีน และกลุ่มประเทศอาเซียน

               ในปี พ.ศ.2554 สมาคมได้ร่วมกับองค์การรับรองฮาลาลทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกจำนวนไม่น้อยกว่า 42 องค์กร จัดการประชุมฮาลาลโลก ณ ศาลาสันติธรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้จัดให้มีการประชุมองค์กรตรวจรับรองฮาลาลประเทศต่างๆทั่วโลก

               สมาคมยังได้ร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลาม คือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และองค์กรศาสนาอิสลามต่างๆในการส่งเสริมกิจการฮาลาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

               นอกจากนั้น สมาคมได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม SME ทั่วประเทศ ในผลิตภัณฑ์ ประเภท FOOD & NON FOOD ให้เข้าสู่ระบบฮาลาล

               สมาคมมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจฮาลาล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งให้การรับรอง  ฮาลาลแก่สมาชิกของสมาคมและผู้สนใจโดยทั่วไป

        สมาชิกของสมาคมจะต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจฮาลาล ภายใต้การรับรองและควบคุมของสมาคม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดการค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก

               สมาคมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทสมาคมการค้า การดำเนินการใดๆ ของสมาคมอยู่ภายใต้กฏหมายตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ.2509 ทุกประการ การรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมจะต้องจดทะเบียนแจ้งชื่อสมาชิกต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า กระทรวงพาณิชย์

               นอกจากสมาคมส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ฮาลาลแล้ว สมาคมยังส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิกสมาคม โดยเป็นศูนย์กลางทางการตลาดในการกระจายสินค้าของสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

               สมาคมเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางการค้า สมาคมจะมีรายได้จากค่าบำรุงที่สมาชิกชำระแก่สมาคมเป็นรายปีและหรือเงินบริจาคตามความประสงค์ของสมาชิกแก่สมาคมเท่านั้น

               ปัจจุบันสมาคมดำเนินการในรูปคณะกรรมการสมาคมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคม โดย มีนายพิชิต รังสิมันต์ เป็นนายกสมาคม  และกรรมการอื่นๆอีกรวมทั้งสินจำนวน 9 คน ทำการขับเคลื่อนสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล และให้การรับรองสมาชิกเข้าสู่ระบบฮาลาลของสมาคม สมาชิกผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมมีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายของสมาคม   ติดในฉลากผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้ตราบเท่าที่ยังคงเป็นสมาชิกของสมาคม

 

พิชิต รังสิมันต์

นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย


27 กันยายน 2564

ผู้ชม 6875 ครั้ง

Engine by shopup.com